zpět americké protiletadlové systémy

Americké protiletadlové systémy

NAVIGACE

Charakteristika zbraňového systému PVO PATRIOT
připravil Milan Božok

Zbraňový systém PVO PATRIOT je mobilný protilietadlový raketový prostriedok ďalekého dosahu. Je systémom sektorovým s možnosťou rýchlej zmeny sektorov paľby po krokoch v rozsahu 360°. Rýchlosť reakcie systému na vzdušné ciele je 8-15 sekúnd. Kapacita sledovania je až 100 cieľov, na 9 z nich môžu byť súčasne navádzané riadené strely, z toho tri v konečnej fáze letu. Rýchlosť streľby je ovplyvnená zvoleným spôsobom rozmiestnenia odpaľovacích zariadení a pohybuje sa v rozmedzí 1 strela za 1,2-3,6 sekúnd. Minimálny výškový dosah RS je 60 m, minimálny šikmí diaľkový dosah je 3000 m. Maximálny výškový účinný dosah je 24 400 m. V medziach prakticky využiteľnej pravdepodobnosti zničenia cieľa je diaľkový dosah na lietadlá v stredných výškach 70-110 km, na lietadlá v malých výškach 15-50 km. Maximálny diaľkový dosah pri streľbe na lietadlá- rušiče je 160 km. Tento nový prvok aktívnej obrany proti opatreniam REB protivníka zvyšuje bojovú kvalitu systému. Zbraňový systém PVO PATRIOT zahrňuje prostriedky palebné, velenia a riadenia paľby, technického zabezpečenia a špeciálnu výstroj protirádioelektronickej ochrany. Súbor týchto prostriedkov tvorí hlavnú výzbroj palebnej batérie PATRIOT. Palebnými prostriedkami sú PLRS MIM-104 umiestnené vo viacúčelových kontajneroch na odpaľovacích zariadeniach M901. Prostriedky riadenia a velenia paľby batérie tvorí riadiaca ústredňa AN/MSQ-104 s anténou súpravou rádioreleového spojenia (AMG) a viacúčelový rádiolokátor AN/MPQ-53. Prostriedky technického zabezpečenia zahrňujú zdrojovú súpravu s elektrocentrálami AN/MJQ-20, prepravné a manipulačné vozidlá.

Slovo PATRIOT je skratka a znamená : vyhľadávajúci a zameriavajúci radar používajúci synchronizované signály (fázovanú skupinu). Systém PATRIOT sa vyrába v štáte Massachusetts. Primárna zmluva na výrobu rakiet je s Raytheonem. Riadiaca sekcia sa vyrába u Martina Marietta, nosné rakety vyrába Thikol, Raytheon dodáva navigáciu a velenie. Vybudovanie batérie trvá asi 1 hodinu. Vzdialenosti medzi palebnými jednotkami sú 20 až 40 kilometrov. Toto sa môže meniť v závislosti od taktickej situácie. V jednej batérii je bežne 8 no môže byť až 16 nosičov. Trvalo 10° stupňový svah je terénne obmedzenie pre jednotlivé súčasti. V jednom momente môže byť vo vzduchu do 9 rakiet.

Tabuľka: Základné takticko-technické údaje (TTÚ) zbraňového systému PVO

PATRIOT

Údaj

Norma

Takticko-technické údaje protilietadlových riadených striel

dosah

výškový

maximálny

24 400 m

minimálny

60 m

diaľkový

maximálny

110 (160) km

minimálny

3000 m

max .

rýchlosť

riadenej strely

1000 m . s-1

cieľa

700 m . s-1

rozmery riadenej strely

dĺžka

530 cm

priemer

41 cm

hmotnosť

902,7 kg

hmotnosť konvenčnej bojovej hlavice

90,7 kg

navádzacia sústava

kombinovaná

Rozmiestnenie batérií,

údaje o postavení

rozmer postavenia palebnej batérie (maximálne)

2000 x 2000 m

minimálna vzdialenosť od línie frontu

40 až 60 km

vzdialenosť medzi palebnými batériami

20 až 30 km

vzdialenosť medzi protilietadlovými oddielmi

40 až 50 km

vzdialenosť medzi batériami PATRIOT a HAWK ak pôsobia spoločne

5 až10 km

vzdialenosť palebnej batérie od bráneného objektu

15 až 20 km

vzdialenosť náhradného postavenia od hlavného

do 10 km

minimálna vzdialenosť medzi odpaľovacími zariadeniami

90 m

vzdialenosť medzi rádiolokátorom a odpaľovacími zariadeniami

120 až 1000 m

riadiaca ústredňa palebnej batérie od rádiolokátoru

10 m

maximálne prípustný sklon terénu

10°

 

Popis jednotlivých objektov

Mobilné odpaľovacie zariadenie M 901 zabezpečuje prepravu RS, ich prípravu a odpálenie v palebnom postavení. Na jednom odpaľovacom zariadení sú súčasne uložené 4 RS vo viacúčelových kontajneroch. Ovládanie odpaľovacieho zariadenia je diaľkové a je energeticky nezávislé na ťahači. Skladá sa z návesu M 860, vrchnej lafety, zdrojovej jednotky, mechanickej, elektronickej a spojovacej skupiny.

Dvojosí náves M 860 má 4 hydraulicky ovládané operné ramená, zabezpečujúce stabilizáciu a nivelizáciu odpaľovacieho zariadenia v palebnom postavení až do sklonu terénu 10°. Na plošine návesu je umiestnená jednoduchá vrchná lafeta so 4 kontajnermi. V palebnom postavení majú kontajnery pevný námer 38°, odmer je prestaviteľný v rozsahu + 90° pomocou mechanickej skupiny.

Zdrojová jednotka, umiestnená v prednej časti návesu, zabezpečuje napájanie elektronickej, spojovacej a mechanickej skupiny. Elektronická skupina zahrňuje snímače polohy, prevodníky dát, servosystémy, ktoré zaisťujú informácie o technickom stave RS a odpaľovacieho zariadenia, jeho orientáciu a presnosti prevedenia riadiacich povelov mechanickou skupinou. Spojovacia skupina zaisťuje obojstranný prenos dát medzi odpaľovacím zariadením a riadiacou ústredňou batérie VKV rádiovým spojením. V  spojení elektronickou a mechanickou skupinou umožňuje diaľkové ovládanie odpaľovacieho zariadenia, vysúvanie teleskopického anténneho stožiaru a odpaľovanie RS.

Konštrukčné riešenie odpaľovacieho zariadenia a manévrovacie schopnosti RS obmedzujú palebný sektor na 120°. Tento nedostatok je možné kompenzovať vhodným rozostavením a nasmerovaním odpaľovacích zariadení batérie, čím sa dosahuje pokrytie hlavného sektoru paľby všetkými odpaľovacími zariadeniami a vytvoria sa dva záložné sektory paľby, pokryté minimálne 2 odpaľovacími zariadeniami, tj. 8 RS.

Obrázok: Mobilné odpaľovacie zariadenie M 901

Pochodová poloha:

 

 

Bojová poloha: 

 

Opätovné nabitie odpaľovacieho zariadenia trvá 45 minút. Obal rakety môže byť použitý aj viackrát. Elektrocentrála môže pracovať bez doplňovania paliva asi 8 hodín. Ak dôjde k poruche odpaľovacieho zariadenia veliaca a riadiaca ústredňa automaticky vyberie iné zariadenie. Za 90 sekúnd po prechode na ovládanie môže byť raketa odpálená. Veľkosti bojových hlavíc sú 83,9kg, 31,75kg. Pokiaľ je raketa nefunkčná je vymenená, nefunkčná je odložená do skladu.Funkčnosť rakety sa preveruje tak, že diagnostici sú pripojený na raketu a testujú ju. Odpaľovacie zariadenie môže byť umiestnené od veliacej a riadiacej ústredne maximálne na 1 km. Ochranná zóna pri štarte rakety je 90 m. Dostrel rakety je 68,5 km. Rýchlosť rakety pri opúšťaní odpaľovača je 2 Machy. Cena rakety je 600 000 USD.

Jednostupňová pozemná protilietadlová riadená strela MIM-104 je určená k ničeniu vzdušných cieľov v malých a stredných výškach do maximálnej rýchlosti cieľa 700 m.s –1. Celková hmotnosť strely je 902,7 kg a dĺžka 5,3 m.

Obrázok: Protilietadlová riadená strela MIM – 104

 

Skladá sa z : 1. riadiaceho bloku 2. autopilota 3. bojovej časti 4. raketového motora 5. výkonných mechanizmov riadenia

Riadiaci blok tvorí plošná anténa, stabilizovaná vo dvoch rovinách, prostriedky obojstranného prenosu dát medzi riadenou strelou a pozemnými prostriedkami navedenia, autopilot a prevodník dát. Riadiaci blok, pozemné prostriedky navedenia a autopilot sa podieľajú na tvorbe riadiacich signálov pre výkonné prvky riadenia, ktoré zabezpečujú stabilizáciu a navedenie riadenej strely na cieľ. Výkonnými prvkami riadenia sú aerodynamické kormidlá, umiestnené v zadnej časti strely, ktoré sú ovládané kormidlovým servopohonom. Rozpätie kormidiel je 871 mm. Bojová časť hlavice o hmotnosti 90,7 kg je konvenčná, trieštivotrhavá s riadeným rozletom tvarovaných črepín. Je vybavená približovacím rádiolokačným zapaľovačom, poistným a autodeštrukčným zariadením.

Riadiaca ústredňa palebnej batérie AN/MSQ-104 je operačným centrom palebnej batérie PATRIOT. Príma a spracováva informácie od informačnej a koordinačnej ústredne AN/MSQ-116 nadriadeného stupňa aj informácie získane vlastnou činnosťou prostriedkov batérie, najmä viacúčelového rádiolokátoru AN/MPQ-53. Vedie prehľad o vzdušnej situácii, vypočítava údaje o palebnom pôsobení proti vzdušným cieľom, riadi a kontroluje navedenie RS, činnosť rádiolokátoru AN/MPQ-53 a až 8 odpaľovacích zariadení M 901. K doplneniu týchto funkcií je ústredňa vybavená číslicovým počítačom riadenia paľby s príslušnými prostriedkami ovládania a zobrazovania informácií na dvoch pracoviskách operátorov, spojovacími prostriedkami utajeného viackanálového rádioreleového spojenia a VKV rádiového spojenia a ďalšími pomocnými zariadeniami. Je inštalovaná v skriňovej nástavbe na nákladnom automobile M 814, jej pracovný priestor je klimatizovaný , odtienený proti rádioelektronickému rušeniu a obsluha chránená prostriedkami kolektívnej protichemickej ochrany. Napájanie ústredne je zabezpečené z turbínových generátorov AN/MJQ-20. Základným prostriedkom ústredne je počítač riadenia paľby, ktorý je 24bitový a pre zvýšenie spoľahlivosti obsahuje 2 spriahnuté centrálne jednotky, využívajúce polovodičovú operačnú pamäť o kapacite 262 kB.

 Pochodová poloha:

Obrázok: Riadiaca ústredňa AN/MSQ-104 batérie PATRIOT a jej vnútorné zloženie

 

Štandardné vybavenie počítača zabezpečuje:

Činnosť počítača a jeho príslušenstvo, ktoré predstavujú rovnako dve kazetové pamäte a riadková tlačiareň, ovládajú dvaja operátory ústredne zo svojich pracovísk. Sú na nich sústredené aj hlavné prvky diaľkového ovládania a kontroly ostatných prostriedkov zbraňového systému batérie a dva veľkoplošné obrazové displeje s klávesnicami. Smerové antény, ktorých typ a konštrukcia závisia na zvolenom pracovnom kmitočte, sú inštalované na teleskopickom stožiare anténnej súpravy rádioreleového spojenia AMG, ktorý môže byť vztýčený do výšky až 30,5 m. Anténna súprava rádioreleového spojenia je zabudovaná na samostatnom vozidle M 814 a umožňuje montáž až 4 antén.

Obrázok: Anténna súprava rádioreleového spojenia (AMG)

 

 

Prostriedky VKV rádiového spojenia zabezpečujú diaľkové ovládanie odpaľovacích zariadení M 901 batérie počítačom riadenia paľby prenosy dát v spoločnej rádiovej sieti. Osádku tvoria traja ľudia. Cena ECS je 3 100 000 USD.

Viacúčelový rádiolokátor AN/MPQ-53 zabezpečuje vyhľadávanie a identifikáciu až 400 vzdušných cieľov vo výškach od 60 do 24 400 m na vzdialenostiach od 3 do 170 km, v súčinnosti s riadiacou ústredňou batérie automatické sledovanie až 100 cieľov a dátové spojenie s 9 riadenými strelami MIM-104, z toho s troma v konečnej fáze letu. Všetky funkcie a režimy rádiolokátoru, rovnako ako parametre rádiolokačného signálu a jeho spracovanie i algoritmy snímania riadia jednoúčelový počítač rádiolokátoru v súčinnosti s centrálnym číslicovým počítačom riadiacej ústredne AN/ MSQ-104 ktorý vyhodnocuje vzdušnú situáciu a podmienky rušenia. Prevádzka rádiolokátoru je ovládaná a kontrolovaná diaľkovo z riadiacej ústredne AN/MSQ-104 káblom.

Obrázok: Rádiolokátor AN/MPQ-53

Bojová poloha:

Pochodová poloha:

 

Všetky funkčné a pomocné jednotky rádiolokátoru, okrem prostriedkov jeho ovládania a vyhodnocovacích pultov, ktoré sú súčasťou riadiacej ústredne, sú inštalované v štandardizovanej skriňovej nástavbe na otočnej základni. Je prepravovaná na návese M 860 a ťahaná automobilovým ťahačom M 818.

Kombinovaná plošná fázová anténa je tvorená :

5 antén pre potlačovanie bočných lalokov podstatne znižuje účinky rušiaceho signálu v smere príjmu mimo hlavný zväzok. Tým zvyšujú odolnosť rádiolokátoru proti rádioelektronickému rušeniu.

Identifikačná anténa zabezpečuje vysielanie opytovacieho signálu a príjem signálu odpovedaného.

Prijímacia anténa prenosu dát umožňuje príjem informácií až z 9 RS v priebehu ich navedenia na vzdušné ciele.

Cyklus snímania pri zabezpečení niekoľkých režimov sa periodicky opakuje podľa niekoľko algoritmov a je riadený počítačom. Elektronicky ovládaná základňa rádiolokátoru dovoľuje základné nasmerovanie antény do ľubovoľného smeru v rozsahu 360° aj jej rýchle prestavenie do iného smeru potreby krokovaním alebo spojitým otáčaním riadiacimi povelmi z ústredne.

Dosah radaru je 37 námorných míľ alebo 80 km.Identifikačné zariadenie IFF (vlastný-cudzí) pracuje tak, že vyšle kódovaný signál lietadlu a čaká na špecifickú odpoveď. Prechod alternatívnych palebných jednotiek na pasívne vyhľadávanie aktívneho vyžarovania zabezpečuje obranu pred nevyžarujúcimi raketami ARMS.Väčšina závad na radare je odhalená a opravená pomocou počítačovej diagnostiky. Palebná jednotka môže sledovať do 50 lietadiel. Radar má niekoľko protiopatrení voči protivníkovým lietadlám a to najmä náhodný impulzný výber, zaslepenie postranných lalokov, úskopaprskové vyhľadávanie a zameriavanie. Cena radarovej súpravy je 17 000 000 USD.

Zdrojová súprava zásobuje elektrickou energiou rádiolokátor AN/MPQ-53 a riadiacu ústredňu batérie AN/MSQ-104. Skladá sa z dvoch generátorov AN/MJQ-20 220V/400Hz s turbínovým pohonom o výkone 75 kW umiestnených na päť tonovom nákladnom automobile M 814 s prívesom M 535 pre prepravu pohonných hmôt.

Vedenie paľby a navedenie RS

Zbraňový systém PATRIOT pracuje v automatickom alebo poloautomatickom režime.

V automatickom režime zaháji paľbu na cieľ pri najvyššom ohrození bráneného objektu alebo vlastného palebného postavenia bez zásahu operátora. Odpálenie je blokované, ak systém nedosiahol požadované pravdepodobnosti zničenia cieľa pre veľkú diaľku, silné rušenie alebo technickú závadu.

V poloautomatickom režime určuje poradie ničenia cieľov operátor na základe požiadavkou nadriadeného.

Kombinovaná navádzacia sústava RS a jej pozemná súčasť pracuje v rôznych režimoch v závislosti na charaktere cieľa a fáze dráhy letu strely.

V počiatočnej fáze letu je dráha strely určená nasmerovaním opaľovacieho zariadenia a programovou navádzacou sústavou, ktorá zabezpečuje navedenie strely do rádiolokačného zväzku pre sledovanie strely. Po zachytení strely rádiolokátorom je riadenie strely povelové. Počítač riadiacej ústredne batérie vyhodnocuje súradnice vzájomnej polohy strely a cieľa získané rádiolokátorom, ich zmeny a vypočítava dráhu letu do bodu stretnutia. Opravy sú vo forme kódovaných signálov prenášané na strelu a po spracovaní v bloku riadenia strely výkonné mechanizmy riadenia upravia dráhu jej letu.

V konečnej fáze letu je strela navádzaná poloaktívnou navádzacou sústavou metódou TVM (Track Via Missile). V tejto fáze rádiolokátor AN/MPQ-53 ožaruje cieľ, odrazená energia je zachytená aktivovaným rádiolokačným prijímačom strely a získané údaje o polohe cieľa sú zo strely prenášané na prijímaciu anténu prenosu dát rádiolokátoru AN/MPQ-53. Riadiace povely sú opäť generované počítačom ústredne riadenia paľby. To umožňuje zvýšiť pravdepodobnosť zničenia cieľa, spresniť navedenie v konečnej fáze letu aj výber cieľov.

Pasívna navádzacia sústava je uvádzaná do činnosti iba pri streľbe na lietadlá- rušiče. Povelom z pozemných prostriedkov navedenia je možné po ukončení činnosti programovej navádzacej sústavy každej strely meniť typ využívanej navádzacej sústavy, odkloniť dráhu strely pri zlyhaní alebo upresnení identifikácie lietadiel alebo pri zmene rozhodnutia.

Funkcie zbraňového systému PATRIOT pri získavaní a spracovávaní súradníc cieľov, tvorbe povelov a prenose dát medzi pozemnými prostriedkami navedenia a strelou sú znázornené na nasledujúcej schéme.

Pasívny režim je synchronizovaný a celkom automatická prevádzka troch a viac rádiolokátorov AN/MPQ-53, ktorý umožňuje zisťovať a zameriavať s presnosťou 400 m šumové a impulzné rádiolokačné rušiče protivníka na lietadlách, pracujúce v kmitočtovom pásme rádiolokátoru AN/MPQ-53, letiace vo výškach od 60 do 24 400 m na vzdialenosť do 160 km. Následne potom navádzať RS systému PATRIOT na tieto ciele a ničiť ich. Tým sa zvyšujú palebné možnosti oddielu o zisťovaní a bezprostrednom ničení lietadiel – rušičov skupinovej ochrany a lietadiel s pracujúcimi rušičmi vlastnej ochrany i mimo efektívny dosah rádiolokátorov oddielu PATRIOT v podmienkach REB.

Technické prostriedky velenia a riadenia paľby na veliteľstve plro PATRIOT

Veliteľstvo oddielu je vybavené informačnou a koordinačnou ústredňou AN/MSQ-116 a 4 translačnými rádioreleovými stanicami AN/MRC-137 začlenenými v družstvách rádioreleového spojenia.

Informačná a koordinačná ústredňa AN/MSQ-116 slúži k automatizovanému riadeniu činnosti oddielu pri identifikácii lietadiel, prideľovaní cieľov palebným batériám a zahájeniu palieb, udržiavanie súčinnosti so susednými oddielmi, preberanie a spracovanie údajov s veliteľského stanovišťa protilietadlovej raketovej brigády, z lietajúcich stredísk riadenia a upovedomovanie systémov NEAW a AWACS alebo pozemných stredísk riadenia a uvedomovanie PVO systému NADGE (GEADGE).

Obrázok: Informačná a koordinačná ústredňa AN/MSQ - 116

 

 

Informačná a koordinačná ústredňa je vybavená ako riadiaca ústredňa palebnej batérie číslicovým počítačom. Príslušné prostriedky jeho ovládania a zobrazovania informácií sú na dvoch pracoviskách s veľkoplošnými obrazovými displejmi, klávesnicami a spoločnou riadkovou tlačiarňou. Spojovacie prostriedky utajeného viacnásobného rádioreleového spojenia a VKV/FM fonického rádiového spojenia sú v rovnakých počtoch a majú obdobné možnosti ako prostriedky riadiacej ústredne AN/MSQ-104. Na štandardizovanej skriňovej nadstavbe automobilu M 814 v ktorej je informačná a koordinačná ústredňa inštalovaná sú naviac umiestnené dva stožiare antén rádioreleového spojenia. Ústredňa však môže byť vybavená aj anténnou súpravou rádioreleového spojenia (AMG). Napájanie zabezpečujú dva generátory, ktoré sú prevážané spolu s anténami a ďalším príslušenstvom na ľahkom prívese.

Retranslačná rádioreleová stanica AN/MRC-137 je pomocný spojovací prostriedok oddielu PATRIOT, zabezpečujúci retransláciu a vetvenie viackanálového rádioreleového spojovacieho systému.

Stanica AN/MRC-137 je vybavená štyrmi súpravami rádioreleových staníc AN/GRC-103 so skupinovými utajovačmi KG-27, multiplexami TD-660A a TD-1065 a prostriedkami komutácie spojenia. Doplnená je 5 modemami pre prenos dát systému TADIL-B a ATDL. Antény rádioreleového spojenia sú inštalované na stožiaroch skrine nástavby automobilu M 909, ktorý stanicu preváža. Stanica však môže byť doplnená aj anténnou súpravou rádioreleového spojenia AMG. Pre spojenie obsluhy stanice a v prípade pre retransláciu rádiového spojenia slúži štandardná VKV/FM stanica AN/VRC-49 s dvoma utajovačmi KY-57.

AMG môže byť vysunutý zhuba 33,5 m. Limity pre umiestnenie AMG v teréne sú : svah 10°, šikmý svah 10°.AMG od ECS je bežne vo vzdialenosti 15,2 m od ECS. Na vztýčenie antény slúži hydraulické zariadenie. Na rozbalenie antény slúži pneumatické zariadenie. Anténne vodiče sú pripojené k ECS nádstavbe. Hmotnosť AMG je 16 175,1 kg. Obsluhu tvoria traja spojovací operátory. Cena AMG je 2 700 000 USD.

Obrazky boli použité z www.army-technology.com

Tiskové zprávy

Lockheed Martin má zakázku v hodnotě 3 mil. dolarů na pokračování studie vypouštění raket PAC-3 z letadel / 2007-01-17

Raytheon úspěšně provedl test modifikace systému Patriot / 2007-02-07

Raytheon má zakázku za 100 mil dolarů na modernizaci střel Patriot / 2007-05-01

Lockheed Martin dodal Holandsku první střely PAC-3 / 2007-10-09

 


Copyright © All Rights Reserved